Záruka a reklamace

Záruka a reklamace

Záruka

  1. Délka záruční doby se řídí příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku v platném znění. Není-li uvedeno jinak, je záruční doba pro spotřebitele 24 měsíců.
  2. Záruční doba začíná běžet od převzetí zboží kupujícím. Záruční doba se prodlužuje o dobu, po kterou bylo zboží v záruční opravě.
  3. Podle charakteru vady má kupující při uplatnění záruky právo:
    • jde-li o vadu odstranitelnou, na bezplatné, řádné a včasné odstranění vady. Pokud není možné, právo na výměnu vadného zboží nebo vadné součásti. Není-li takový postup možný, právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupení od kupní smlouvy;
    • jde-li o vadu neodstranitelnou bránící řádnému užívání zboží, právo na výměnu vadného zboží. Pokud není výměna možná, má zákazník právo na odstoupení od kupní smlouvy
  4. Prodejce odpovídá za všechny vady výrobku, které má zboží při převzetí kupujícím nebo které se objeví v průběhu záruční doby Záruka se nevztahuje na zboží, u kterého uplynula dnem uplatnění reklamace záruční doba. Dále na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním a jiným použitím,než je tanec. Za vadu nelze považovat změnu materiálu úměrnou délce užívání ani závady způsobené nesprávnou údržbou,nešetrným zacházením,mechanickým poškozením a nesprávným užíváním výrobku. Všechny zasílané výrobky procházejí pečlivou kontrolou.

 

Reklamace

Pokud se rozhodnete zboží reklamovat informujte nás na emailové adrese : info@nejtanecniboty.cz popř.telefonicky.

Zásilku s reklamovaným zbožím,kopií faktury a přiloženým dopisem, který bude obsahovat infomace o reklamované vadě odešlete na adresu:

Botan shop.r.o.

Josefa Kotase 51/26

Havířov-Dolní Datyně

736 01

Zasílejte pouze běžnými typy zásilek. Zásilky odeslané na dobírku nebudou převzaty!!

Lhůta pro vyřízení reklamace včetně odstranění vady je 30 dní ode dne uplatnění reklamace. Prodávající je oprávněn dohodnout se s kupujícím na prodloužení této lhůty. V případě překročení maximální lhůty pro vyřízení reklamace má kupující nárok na výměnu zboží za nové. Pokud výměna není možná, má právo na odstoupení od kupní smlouvy.